Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

 

Samasta-Massage
Locatie Amsterdam Zuidoost
Rossumplein 5
1106 AX Amsterdam

 

Telefoon: 06-38926534

Email: info@samasta-massage.nl

Internet: www.samasta-massage.nl

 

KvK nummer: 56748957

BTW nummer: NL002447696B91

IBAN/rekeningnummer: NL60RABO 0179 5713 89

 

1. Algemeen

1.1 Samasta-Massage is een éénmanszaak onder de algemene voorwaarden wordt verstaan: diensten die verleend worden in de vorm van ontspanningsmassage, zwangerschapsmassage, stoelmassage, yoga, coaching, masseren in bedrijven en het verkopen van cadeaubonnen die gerelateerd zijn aan de behandelingen.

Begrippen:

Opdrachtnemer; zoals vermeldt in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht. Voor het verlenen van (niet erotische en niet-medische massage-) diensten (en het leveren van producten) aan particulieren, bedrijven of evenementen.

Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een opdracht door Samasta-Massage wil laten uitvoeren.

Opdracht; het ten gunste van cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten en/of (massage)diensten.

Overeenkomst; de aanvaarding van de opdracht van cliënt door Samasta-Massage.

Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die de websites van Samasta-Massage via Internet bezoekt.

Partijen; de aanduiding van cliënt en Samasta-Massage gezamenlijk.

 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren tussen Samasta-Massage enerzijds en ondernemingen, particulieren en/of instellingen anderzijds.

 

1.3 Alle opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Samasta-Massage schriftelijk is bevestigt.

 

1.4 Ongeacht met wie de afspraak is gemaakt, er is altijd een schriftelijke bevestiging van Samasta-Massage als voorwaarden.

 

1.5 Cliënt aanvaardt expliciet gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden van Samasta-Massage bij of voor het sluiten van de overeenkomst met Samasta-Massage.

 

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen Algemene voorwaarden afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, behalve als dit schriftelijk door Samasta-Massage wordt bevestigd.

 

1.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Samasta-Massage met haar cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Afwijzing van de algemene voorwaarden door cliënt moet expliciet gebeuren.

 

 

2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen van beide zijden vrijblijvend.

 

2.2 Alle door Samasta-Massage opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

2.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten

 

 

3. Opdrachten

3.1 Een opdracht wordt door cliënt aan Samasta-Massage verstrekt.

 

3.2 Annulering van de opdracht kan door cliënt schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan Samasta-Massage plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 24 uur voor aanvang van de opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna door Samasta-Massage 100% van de betaling wordt gerestitueerd aan cliënt; Na 24 uur voor aanvang van de opdracht (arrangement, dienst of evenement) wordt door opdrachtnemer geen bedrag meer aan cliënt gerestitueerd en de opdracht bij de cliënt volledig in rekening gebracht. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. Samasta-Massage heeft het recht de opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Samasta-Massage, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

 

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, kunnen aan cliënt extra in rekening worden gebracht.

 

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Samasta-Massage niet, tenzij Samasta-Massage dit schriftelijk of per e-mail vooraf heeft bevestigt aan cliënt.

 

3.5 Door het plaatsen van een opdracht doet cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

 

 

4. Uitvoering van de opdracht

4.1 Uitvoering van de opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bank- of girorekening van Samasta-Massage van het door cliënt verschuldigde bedrag.

 

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Samasta-Massage, tenzij het oponthoud of vertraging door grove schuld of opzet is veroorzaakt. Hierbij wordt door Samasta-Massage uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.

 

4.3 De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Samasta-Massage steeds in overleg met cliënt bepaald. Cliënt verleent de opdracht voor een dienst aan Samasta-Massage voor minimaal 1 uur. In de door cliënt geboekte tijd ( zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de materialen bij een (bedrijfs) evenement. Cliënt treft in overleg met Samasta-Massage maatregelen ter voorbereiding van de diensten. Met betrekking tot opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen dient door cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatsen en een vlak vloeroppervlak.

 

4.4 Samasta-Massage kan de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren arbeidskrachten of bedrijfsrelaties. De arbeidskrachten en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar cliënt.

 

4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

4.6 Samasta-Massage verplicht zich alle door cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Samasta-Massage alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door Samasta-Massage vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt Samasta-Massage zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

 

5.2 Op de website, welke geregistreerd is door Samasta-Massage, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Samasta-Massage alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Samasta-Massage niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Samasta-Massage beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Gebruik van de website, dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Samasta-Massage niet nader beoordeeld. Redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Samasta-Massage wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. Samasta-Massage, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samasta-Massage, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

5.3 Indien een cliënt of bezoeker de websites van Samasta-Massage bezoekt, kan Samasta-Massage de gegevens verwerken. Samasta-Massage waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

5.4 Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de cliënt en bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de cliënt of bezoeker geplaatst worden.

 

6. Overschrijding van de datum van uitvoering

6.1 De met Samasta-Massage overeengekomen tijdstippen zijn door de cliënt niet als bindende tijdstippen of fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

6.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van personeel, (te) late aankomst van personeel wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Samasta-Massage door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan Samasta-Massage van het nakomen van de overeengekomen datum van uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden.

 

7. Reclames

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Samasta-Massage is niet aansprakelijk voor druk, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in

offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Samasta-Massage als bindend.

 

7.2 Cliënt zal alle door Samasta-Massage voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 

7.3 Samasta-Massage aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Samasta-Massage niet; met name zal Samasta-Massage in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Samasta-Massage draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Samasta-Massage te verrichten werkzaamheden.

 

8.2 Diensten kunnen worden verricht door Samasta-Massage, arbeidskrachten of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij Samasta-Massage en zijn op rekening van en voor risico van de cliënt. Samasta-Massage draagt geen aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties. Ook in geval er sprake is van opzet of grove schuld.

 

8.3 De aansprakelijkheid van Samasta-Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

9. Voorwaarden cadeaubon

9.1 Het tarief voor de cadeaubon dient binnen drie werkdagen na plaatsen bestelling te zijn ontvangen op bankrekening van Samasta-Massage onder vermelding van het reserveringsnummer. De cadeaubon wordt door Samasta-Massage verstuurd na bijschrijving van het bedrag op de rekeningnummer van Samasta-Massage.

 

9.2 De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Samasta-Massage. Aan de binnenzijde van de cadeaubon wordt de reservering code vermeldt. Op de datum van uitgifte verstuurt Samasta-Massage een e-mail aan cliënt met daarin vermeldt de geldigheidsdatum van de cadeaubon; de cadeaubon is geldig gedurende maximaal één jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

9.3 De cadeaubon van Samasta-Massage is en blijft eigendom van Samasta-Massage. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

 

9.5 De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

 

10. Betalingen

10.1 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt, zullen de vorderingen van Samasta-Massage en de verplichtingen van cliënt jegens Samasta-Massage onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

10.2 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

 

10.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Samasta-Massage moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €. 250,00.

 

11. Geschillen

11.1 Een geschil is aanwezig zodra Samasta-Massage of de cliënt, verklaart dat dit het geval is.

 

11.2 Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Samasta-Massage is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Hoorn en/of Alkmaar.

 

12. Slotbepaling

12.1 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Samasta-Massage.